Bokningsvillkor

 

Klicka här för att ladda ner bokningsvillkoren.

Bokningsvillkor hos Svenska Campingpärlor AB:s campingplatser

Allmänna villkor för uthyrning av stuga, rum och campingtomt vid Gränna Camping, Rättviks Camping, Siljansbadets Camping, Mora Parken Camping, Orsa Camping, Duse Udde Camping, Sunne Camping och Ansia Resort.

Vem är ansvarig?

Ansvarig förmedlare/uthyrare är Svenska Campingpärlor AB, Box 133, 794 22 Orsa, org.nr 556528-3628.
Som uthyrare är vi skyldiga se till att:
• du får en skriftlig bekräftelse på din bokning
• du får handlingar och uppgift om var nyckeln kan hämtas och information om hur betalning skall ske
• hyresobjektet stämmer med beskrivningen.
• du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör din bokning.
• du får disponera stugan/rummet från kl. 15.00 avtalad ankomstdag till kl. 11.00 avresedagen, om inget annat bekräftats.
• du får disponera campingtomten från kl. 15.00 ankomstdagen till kl. 12.00 avresedagen, om inget annat bekräftats. Vid Orsa Camping, Siljansbadets och Rättviks Camping gäller incheckning från kl. 12.00.
• Om du inte är nöjd med stugan/rummet/campingtomten så är det oss du skall vända dig till.

När blir min bokning bindande?

När du betalt din anmälningsavgift, (eller hela hyran) så har du godkänt din bokning och den är bindande.

När skall jag betala?

Om du bokat tidigare än 40 dagar innan ankomst är anmälningsavgiften 500 kr plus eventuell avbeställningsförsäkring, Resten av hyran skall betalas senast 40 dagar före avtalad ankomstdag. Bokar du senare än 40 dagar före ankomstdagen skall hela hyran betalas omgående.

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Om du inte betalar i tid betraktas detta som en avbokning, varvid reglerna om avbokning gäller. Observera att ingen avbokningsbekräftelse skickas ut.

Avbokning utan avbeställningsförsäkring

• Om du avbokar när det är mer än 40 dagar innan ankomst återbetalas inbetalt hyresbelopp minus en expeditionsavgift på 500 kr.
• Avbokar du senare än 40 dagar före ankomst återbetalas inget belopp.
• Inga pengar återbetalas om du väljer att avbryta din vistelse tidigare än planerat.

Avbokning med avbeställningsförsäkring.

För att skydda dig om det händer något oplanerat kan du köpa en avbeställningsförsäkring. Den kostar 100 kr/campingtomt och 250 kr/stuga Det innebär att du kan avboka fram t.o.m. ankomstdagen. Svenska Campingpärlor behåller då avgiften för avbeställningsförsäkringen och en expeditionsavgift på 250 kr. Avbeställningsförsäkringen gäller om det inträffar någon allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning, t.ex. sjukdom eller någon annan allvarlig händelse som drabbat dig, din familj eller medresenär. Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag.

Vad har jag för rättigheter?

Om vi inte tillhandahåller stugan/rummet/campingtomten i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda dig en annan likvärdig stuga/rum/campingtomt så har du rätt att säga upp avtalet. Vi måste då betala tillbaka allt det du betalat oss, med avdrag för den nytta du kan ha haft av stugan/rummet/campingtomten. I stället för att säga upp avtalet, kan du begära att hyran sätts ned. Om du har klagomål bör du framföra dem till oss snarast möjligt, senast kl. 11.00 dag efter ankomst. Fel som uppstår under vistelsen bör du anmäla omgående, så att vi får en chans att rätta till det. Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och vi måste godta den personen om vi inte har särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss före tillträdesdagen och vi tar då ut en ombokningskostnad på 200 kr.

Vad har jag för skyldigheter?

Kontrollera din bokningsbekräftelse så att den stämmer för att undvika missförstånd. När du betalt din bokning så räknar vi med att den är riktig.

För att boka/ingå avtal med oss måste du vara 18 år. Vid gruppbokning skall minst två personer vara fyllda 18 år, om ingen högre åldersgräns anges i samband med bokningen.
Du skall vårda stugan/rummet väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Mellan kl. 23.00 och kl. 07.00 skall hyresgästen iaktta största hänsyn och tystnad gentemot övriga gäster. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Du är skyldig att följa de bestämmelser angående rök och husdjursförbud för din stuga/rum som anges på din bekräftelse, överträdelse av rök eller husdjursförbud medför en saneringskostnad på minst 3 000 kr. Du får inte använda stugan/rummet/campingtomten till något annat än vad som avtalades vid bokningen och du får inte låta fler personer övernatta i stugan/rummet/campingtomten, än vad du uppgav vid bokningen. Du skall städa stugan/rummet före avresa enligt städinstruktionerna. Om du missar detta kommer vi att utföra städning på din bekostnad. Slutstädning går att beställa. Du skall lämna igen samtliga nycklar till din stuga/rum/campingtomt vid avresa. Om du glömmer det måste vi byta lås på din bekostnad. Du får inte hyra/låna ut din stuga/rum/campingplats i andra hand.

Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om:

• du eller någon i ditt sällskap uppträder störande i stugan/rummet/området.
• du eller någon i ditt sällskap begår skadegörelse i stugan/rummet/området.
• stugan/rummet används till ej avsett ändamål.
• du eller någon i ditt sällskap bryter mot campingplatsens ordningsregler.
Om avtalet upphör att gälla p.g.a. ovan nämnda fall måste du och ditt sällskap omedelbart flytta från stugan/rummet/området och du äger ej rätt att återfå någon del av hyresbeloppet.

Vad händer om vi inte kommer överens?

Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden.

Krig, naturkatastrofer och strejker mm:

Parterna har rätt att träda ifrån avtalet om stugan/rummet/campingtomten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförsel, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att så snart som möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av stugan/rummet/campingtomten.

GDPR

General Data Protection Regulation, eller GDPR, heter den förordning som börjar gälla för alla EU:s medlemsländer den 25 maj 2018. I Sverige kallas denna förordning Dataskyddsförordningen. Syftet med förordningen är att skydda personer i behandling och lagring av deras personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter för att det är nödvändigt för att kunna hantera ditt avtal med oss gällande exempelvis: boende, evenemang eller annan tjänst. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till någon annan part.
Läs mer på vår hemsida: www.gronklittsgruppen.se/personuppgifter

Övrigt

Vi gör alltid vårt bästa för att tillhandahålla gästens önskemål men vid vissa tillfällen så måste vi omfördela stuga/rum/campingtomt. Sådana ändringar medför inte någon rätt för gästen att helt eller delvis underlåta att betala avtalade avgifter. I logipriset ingår ej städning, sänglinne, handdukar, barnsäng/barnstol om inte annat anges på bekräftelsen.


Observera att undantag kan förekomma beträffande bokningsvillkoren på de olika campingarna under vissa evenemang och perioder. Information ang. dessa avvikelser bifogas bokningsbekräftelsen och kan ses på respektive anläggnings hemsida.

 

Booking terms for Svenska Campingpärlor AB’s campsites

Download booking terms

General terms for rental of cabins, rooms and camping pitches at Gränna Camping, Rättviks Camping, Siljansbadets Camping, Mora Parken Camping, Orsa Camping, Duse Udde Camping, Sunne Camping and Ansia Resort.

Who is responsible?

The responsible agent/operator is Svenska Campingpärlor AB, Box 133, SE-794 22 Orsa, Sweden. Corp. ID no. 556528-3628.

As operator we are obliged to ensure that:

• you receive written confirmation of your booking.
• you receive documents and details of where the key can be collected from and information about how to make payment.
• the rented object matches the description.
• you are informed about any significant changes affecting your booking.
• you have access to your cabin/room from 15.00 on the agreed date of arrival until 11.00 on the date of departure, unless otherwise agreed.
• you have access to your camping pitch from 15.00 on the date of arrival until 12.00 on the date of departure, unless otherwise agreed. At Orsa Camping, Siljansbadets and Rättviks Camping, you have access from 12.00.
• If you are not satisfied with your cabin/room/camping pitch, please contact us directly.

When does my booking count as confirmed?

Once you have paid your deposit (or the full rental amount), this confirms your booking as binding.

When do I need to pay?

If you book more than 40 days in advance, a deposit of SEK 500 is due plus cancellation insurance (if purchased). The balance must be paid no later than 40 days prior to your agreed date of arrival. If you book less than 40 days prior to your date of arrival, the full rental amount must be paid immediately.

What happens if I do not pay on time?

If you do not pay on time, this will be regarded as a cancellation, whereby the rules regarding cancellation apply. Please note that no acknowledgement of cancellation will be sent out.

Cancellation without cancellation insurance

• If you cancel more than 40 days prior to arrival, the rental fee paid will be refunded minus an administration fee of SEK 500.
• If you cancel less than 40 days prior to arrival, no refund will be given.
• No refund will be given if you decide to cut short your stay.

Cancellation with cancellation insurance

In order to protect yourself in the event of anything unplanned occurring, you can take out cancellation insurance. This costs SEK 100/camping pitch and SEK 250/cabin, and it allows you to cancel up to and including the day of arrival. In the event of cancellation, Svenska Campingpärlor will retain the cancellation insurance fee and an administration fee of SEK 250. The cancellation insurance applies if a serious event outside your control occurs that you could not have foreseen at the time of booking and that makes it unreasonable to expect you to honour your booking, e.g. illness or some other serious event affecting you, your family or your travelling companions. You must be able to provide proof of any such circumstance in the form of a certificate from a doctor, from the authorities or from your insurance company. No refund will be given if you decide to cut short your stay.

What are my rights?

If we do not provide the cabin/room/camping pitch in the promised condition or at the right time and are not able to offer another equivalent cabin/room/camping pitch, you are entitled to terminate the agreement. We must then refund your money, minus a deduction for any use of the cabin/room/ camping pitch. Instead of terminating the agreement, you can request a reduction in rent. If you have any complaints, you should inform us as soon as possible, and no later than 11.00 on the day after arrival. Any problems that arise during your stay should be reported immediately, so that we have a chance to correct them. You are entitled to let another party use the accommodation in your place and we must accept them unless we have any specific reasons for refusal. You must inform us of this prior to the date of arrival, and a rebooking fee of SEK 200 will be charged.

What are my obligations?

Check that your booking confirmation is correct in order to avoid any misunderstandings. Once payment is made we will assume that everything is correct.

To make a reservation with us there is a minimum age limit of 18 years. When making a reservation for a party of 2 or more, we require that at least 2 of the guests are 18 years or older, unless a higher age restriction is mentioned when making the reservation.
You must treat the cabin/room with due care and follow the applicable rules and regulations. All guests are expected to show consideration for fellow guests and keep noise to a minimum between 23.00 and 07.00. You are responsible for any damage to the property and its contents owing to carelessness by any member of your party. You are obliged to follow the rules concerning smoking and the ban on pets for your cabin/room as stated in your confirmation; infringement of the ban on smoking and pets will entail a clean-up cost of at least SEK 3,000. You may not use the cabin/room/camping pitch for any purpose other than that agreed at the time of booking and you may not have more people staying in the cabin/room/camping pitch than stated in your booking details. You must clean your cabin/room before departure as per the cleaning instructions. If you fail to do so, we will carry out cleaning at your expense. A final cleaning service is available to book. You must return all keys for your cabin/room/camping pitch on departure. If keys are not returned, we will be obliged to change the lock at your expense. You may not sublet your cabin/room/camping pitch.

The agreement ceases to apply with immediate effect if:

• you or anyone in your party creates a disturbance in the cabin/room/site.
• you or anyone in your party causes damage to the cabin/room/site.
• the cabin/room is used for activities other than its intended purpose.
• you or anyone in your party breaks the site rules and regulations.
If the agreement is terminated for any of the above reasons, you and your party must leave the cabin/room/site immediately and you are not entitled to any refund.

What happens if we do not agree?

Please contact us directly with any complaints. Bear in mind that your chances of obtaining redress may diminish if you delay in making your complaint. If we do not agree, you can contact the National Board for Consumer Disputes (Allmänna Reklamationsnämnden).

War, natural disasters, strikes, etc.

The parties are entitled to withdraw from the agreement if the cabin/room/camping pitch cannot be provided due to military operations, natural disasters, industrial dispute, prolonged interruption to water or energy supply, fire or other similar major event that neither you nor we could foresee or influence. In any such case we are obliged to refund your money as soon as possible, minus a deduction for any use of the cabin/room/camping pitch.

Other

We will always do our best to accommodate guests’ wishes, but in some instances we must reallocate cabins/rooms/camping pitches. Such changes do not imply any right for the guest to wholly or partially fail to pay agreed charges. The accommodation price does not include cleaning, bed linen, towels, cot/high chair unless otherwise indicated in the confirmation.

Personal details

Svenska Campingpärlor is responsible for processing the personal details you register. Svenska Campingpärlor will process your personal details for the purpose of managing bookings and payments. Your personal details will also be processed for marketing purposes by Svenska Campingpärlor. This relates to Svenska Campingpärlor’s own products and services along with other products and services on behalf of companies and organisations with whom Svenska Campingpärlor collaborates.
You are entitled once a year at no cost to request in writing to view the details that have been registered about you, where these details have been obtained from, and to receive information on any recipients to whom the details have been provided. You are entitled at any time to request correction of any modified or incorrect details. You can also advise us that you do not want your personal details to be used for marketing.


Please note that there may be exceptions with regard to the booking terms at the various campsites during certain events and periods. Information regarding such deviations will be enclosed with the booking confirmation and can be viewed on the website for the respective site.
Booking terms for Svenska Campingpärlor AB’s campsites